Sản phẩm - Dịch vụGiải pháp phần mềm

Thứ tư, 19/06/2019, 06:44 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Phần mềm Quản lý kế hoạch

15/10/2012

Chương trình Lập,Giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nhằm quản lý quản lý công tác Lập, Giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị thành viên.

PMQLKehoach.jpgTính năng

Tại đơn vị - Phân hệ Lập kế hoạch

 • Nhập danh mục công trình (Tên công trình, tình trạng công trình, loại công trình, địa điểm xây dựng, thời gian khởi công, thời gian hoàn thành,…)
 • Nhập thông tin báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán cho từng công trình.
- Đối với công trình nhóm A,B thì cần lập đủ thông tin của cả PFS, FS, TKKT-TDT. Đối với công trình nhóm C chỉ cần lập FS, TKKT-TDT.
- Nhập các thông tin về vốn được duyệt để xây dựng công trình.
 • Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cho các công trình và trình lên Tổng công ty
- Kế hoạch nguồn vốn huy động.
- Kế hoạch cơ cấu vốn.
- Ước vốn thực hiện từ khởi công đến 31/12/Năm thực hiện
 • Ngoài ra đơn vị phải nhập vào chương trình các thông tin: Kế hoạch giải ngân, kế hoạch thực hiện thủ tục đầu tư XDCB, kế hoạch đầu thầu, kế hoạch khối lượng chủ yếu, kế hoạch năng lực tài sản mới tăng trong năm kế hoạch. Đơn vị và Tổng Công ty dựa vào giá trị các giá trị trên để lập, giao  kế hoạch phù hợp với từng đơn vị.
Tại Đơn vị quản lý – Phân hệ Giao kế hoạch
 • Đơn vị quản lý dựa vào kế hoạch của các đơn vị trình lên để giao kế hoạch cụ thể cho đơn vị. Bao gồm:
 • Giao nguồn vốn huy động cho các công trình.
 • Giao cơ cấu vốn cho các công trình.
 • Chương trình cho phép Đơn vị quản lý giao thêm các công trình mà đơn vị không đăng ký, hoặc loại bỏ các công trình không khả thi, không cần thiết mà đơn vị đăng ký.
Kết quả đầu ra

 • Tại đơn vị - Phân hệ Lập kế hoạch
- Biểu đăng ký kế hoạch vốn
- Biểu đăng ký thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
- Biểu đăng ký kế hoạch đấu thầu
- Biểu đăng kế hoạch giải ngân
- Biểu đăng ký năng lực tài sản mới tăng
- Biểu đăng ký khối lượng chủ yếu
 • Tại Đơn vị quản lý - Phân hệ Giao kế hoạch
- Giao kế hoạch vốn cho từng đơn vị
Thông tin kỹ thuật    
 • Hoạt động: trên mạng LAN
 • Máy chủ: ứng dụng/cơ sở dữ liệu
- Phần cứng: CPU , RAM, HDD
- Hệ điều hành: Windows 2000 trở lên
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2000
- Phần mềm kèm theo: Không
- Thành phần cài đặt trên máy chủ: Service
 • Máy trạm:
- Phần cứng: Petium III, tối thiểu 256 RAM
- Hệ điều hành: Windows 2000 trở lên
- Font chữ: Unicode
- Kiểu số: Tuỳ người dùng.
- Các phần mềm khác kèm theo (nếu có): Không

Kinh nghiệm triển khai    

Phần mềm đã được triển khai rộng rãi tại:
- Các Tổng công ty Điện lực
- Các BQL Điện, các BQL Thủy điện
- Khối các công ty truyền tải điện
- Khối nhà máy Nhiệt điện
- Khối nhà máy Thủy điện